ліквідація і банкрутство

Ліквідація і банкрутство

 

 

 

Враховуючи вищевикладене, інститут банкрутства (неплатоспроможності) є потужним стимулом для ефективної роботи суб'єктів господарської діяльності, при цьому виступає гарантом одночасно інтересів кредиторів та держави в цілому.

 

Існування цього інституту обумовлено перш за все необхідністю вирішення проблем, пов'язаних з нездатністю суб'єкта підприємницької діяльності виконувати свої грошові зобов'язання перед кредиторами.

 

Його значення полягає в тому, що, з одного боку, з господарського обороту при ліквідації виключаються неплатоспроможні суб'єкти, що сприяє оздоровленню ринку, а з іншого — цей інститут дозволяє підприємствам, закладам, організаціям досягнути фінансової стабільності та добробуту, за умови дотримання норм закону.

 

В залежності від особливостей функціювання підприємств, їх місця в системі господарських зв'язків, ролі, яку вони відіграють в регіональному господарському комплексі та у відповідній галузі, можуть бути запропоновані різні процедури: продаж підприємства в цілому; перетворення його в акціонерне товариство та продаж контрольного пакету на інвестиційних торгах, комерційному аукціоні або конкурсі; застосування процедур зовнішнього керування; продаж на інвестиційних торгах з одночасною реструктуризацією капіталу; диверсифікація виробництв; ліквідація підприємства як юридичної особи з можливим збереженням самостійних активів підприємства, які мають значення, шляхом продажу їх єдиним майновим лотом в процесі конкурсного провадження; реструктуризація в рамках санації на підставі недержавних коштів. [18]

 

Необхідно відмітити, що процедура банкрутства застосовується як до державних, так і підприємств інших форм власності. Кваліфікована реалізація існуючого законодавства про неспроможність та неплатоспроможність підприємств дозволяє здійснити реорганізацію, перепрофілювання на виробництво продукції, яка користується платоспроможним попитом, залучання інвестицій в підприємства, в кінцевому підсумку — економічне оздоровлення в макромасштабі.

 

З початком та розвитком ринкових перетворень у вітчизняне законодавство про неплатоспроможність почали вводитися нові ринкові механізми. [20] Це покликало ускладнення судових процедур, що призвело в свою чергу до виникнення нових проблем. [23] І хоча в законодавство про неплатоспроможність вже було внесено чимало змін, в ньому ще залишилися деякі норми, що потребують вдосконалення.

 

На мою думку, щоб уникнути цих проблем, законодавство необхідно постійно коригувати за умови суттєвої зміни економічного середовища.

 

 З метою удосконалення чинного законодавства я пропоную внести зміни до п. 11 ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виклавши його у такій редакції:

 - дії боржника з виконання угод, у тому числі тих, що укладені до винесення господарським судом ухвали про санацію, можуть бути визнані господарським судом за заявою керуючого санацією відповідно до цивільного законодавства недійсними, якщо:

 - дії боржника здійснені на виконання угод, що укладені боржником із заінтересованими особами і в результаті яких кредиторам завдані чи можуть бути завдані збитки;

 - дії боржника здійснені на виконання угод, що укладені боржником з окремим кредитором чи іншою особою протягом шести місяців, що передували дню винесення ухвали про санацію, і надають перевагу одному кредитору перед іншими або пов'язані з виплатою (видачею) частки (паю) у майні боржника у зв'язку з його виходом зі складу учасників боржника.

 

 У випадку визнання дій боржника недійсними, кредитори зобов'язані повернути в конкурсну масу все отримане ними в результаті цих дій, а при неможливості повернути все отримане в натурі — відшкодувати його вартість у грошах. [6]

 

Таким чином, для усунення недоліків законодавства про банкрутство слід опрацювати концепцію його реформування.  Логічним було б створити спільну робочу групу з практиків, представників господарських судів, департаменту агентства з питань банкрутства, вчених, які б розробили якісно новий законопроект про банкрутство.

 

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. Офіційне видання. Урядовий кур'єр, 1996, 07, 13.07.96 N 129 - 130.

2.  Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. з наступними змінами: Офіційний вісник України, 2003, N 11 (28.03.2003), ст. 462.

3.  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. з наступними змінами.

4. „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Закон України від 14.05.1992 р. з наступними змінами. Відомості Верховної Ради України, 1992, N 31 (04.08.92), ст. 440. 

5. „Про банки та банківську діяльність" Закон України від 12.07.2000р. з наступними змінами. Відомості Верховної Ради України, 2001, N 5-6 (09.02.2001), ст. 30.

6. „Про виконавче провадження" Закон України від 21.04.1999р. з наступними змінами. Урядовий кур'єр, 1999, 06, 03.06.99 N 101-102.

7. Поляков Б.М. Совершенствование правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) в Украине. — Донецк: 2001. — С. 440.

8. Трайнин А.Н. Несостоятельность и банкротство. — С-Пб.: 1913. — С. 27.

9. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 384 с.

10. Телюкина М.В. Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» в дореволюционном и современном праве. // Юрист. — 1997.—№12—С.

11. Власов В. И. Социальная защита в условиях банкротства // Государство и право. - 1995. - № 4. - С. 48-54.

12. Германское право. - Часть : — Пер. с нем. / Исследовательский центр частного права. Германский фонд международного правового сотрудничества; Науч. ред. Р.И. Каримуллин. М.:Статут, 1999. — 224 с. (Сер.: Современное международное и частное право).

13. Господарське право / Під ред. В.С.Щербини. — К.: Юрінком Інтер, 2001. —336 с.

14. Гражданское право / Под ред. Е.О.Харитонова. —X.: Одиссей, 1999. -382с.

15. Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины. — К.: Наук, думка, 1996. — 64 с.

16. Колпаков В.К. Адміністративне право України. — К.:Юрінком Інтер, 1999.—736с.

17. Кращенко Д. Банкротство предприятий: его признаки //Право и экономика.- 2000. - № 6. - С. 15-18.

18. Мамутов В. К. Кодификация хозяйственного законодательства Украины в новых экономических условиях // Государство и право. - 1994. - № 6. - С.77-87.

19. Орловский Ю.П. Банкротство предприятий и право трудового коллектива//Право и экономика. — 1997. - № 5 — 6. - С. 34-41.

20. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно- правовое исследование / Под ред. В.В.Залесского. - М.: Норма, 1999.-648с.

21. Семишоцький Л. Кого захищатиме інститут неспроможності?// Закон і бізнес. - 1999. - 15 травня. - (№ 20). - С. 7.

22. Скворцов М.Н. Як запобігти банкрутству тдприемства? Від виживання до процвітання. — К.: Будівельник, 1995. — 143 с.

23. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник. — К.:КНЕУ, 2000. — 410 с.

 

 

Source: http://3222.ua/article/lkvdatsya_borjnika_u_spravah_pro_bankrutstvo.htmДивитися відео про ліквідація і банкрутство

У ЄС хочуть створити механізм для ліквідації проблем...

Банкрутство   юридичної особи - це неспроможність боржника, що визнана рішенням господарського суду або  заявлена самим підприємством неможливість виконання обов'язків  до обов'язкових виплат, або нездатність відповідати на  грошові зобов'язання кредиторів.

Визнання юридичної особи банкрутом тягне виключення з реєстру юридичних осіб й індивідуальних підприємців, і списання боргових зобов'язань.  Для одержання такої можливості необхідно врахувати всі вимоги законодавства, а також існуючий досвід у сфері банкрутства й ліквідації підприємств. Ліквідація юридичної особи за допомогою банкрутства  - це етап  діяльності підприємства, що далеко не завжди означає, що компанія повністю припинила існування. 

Підставою для надання в судові органи висновку про банкрутство вважаються дані аналізу господарських договорів і бухгалтерського обліку.   Висококваліфіковані співробітники нашої компанії вирішать будь-які питання, пов'язані із процедурою банкрутства підприємства.

Банкрутство спрямоване на збереження майна юридичної особи.  Хід самої процедури передбачає складання реєстру вимог кредиторів, проведення зборів кредиторів.  Учасники процедури банкрутства це:  боржник, кредитори, арбітражний і господарський суд.  Банкрутство тягне певні правові й організаційні наслідки, як юридичної особи - боржника, так й інвесторів і кредиторів.

Залежно від процедури банкрутства, платоспроможність боржника  підлягає відновленню  за допомогою реорганізації підприємства, зміни керівництва або відмови від деякої частини активів.  Якщо боржник зізнається банкрутом або починає процедуру ліквідації, це означає  скасування  його реєстрації як підприємства (юридичної особи)  або підприємця (фізичної особи).

Банкрутство підприємства дасть можливість кредитором задовольнити свої грошові вимоги, але якщо майна недостатньо,  борги підлягають списанню  згідно ст.31 Закону України: «Про поновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Після  того, як банкрут повністю погасив вимоги кредиторів за рахунок наявних  коштів, у тому числі, і від продажу майна,  але зберіг активи,  яких досить для продовження діяльності,  він може продовжувати займатися підприємницькою діяльністю.

Source: http://likvid.com.ua/ua/legal_entity/29648/29695/Картинки про ліквідація і банкрутство з Google, BingЛіквідація шляхом банкрутства

Порядок ліквідації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця шляхом банкротства передбачений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено Законом. Якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали направляється органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також власнику (органу, уповноваженому управляти майном), органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута.

Юридична фірма «ЮРКОМПЛЕКС» готова надати послугу із супроводження ліквідації юридичної особи або фізичної особи - підприємця шляхом визнання його банкрутом швидко, за мінімальною ціною, без черги та прихованих платежів, здійснюючи безкоштовну доставку Замовнику.

В комплекс послуг із супроводження ліквідації через банкрутство входить:

  • правовий аналіз ситуації з моделюванням можливих варіантів її вирішення;
  • підготовка необхідних документів для звернення до господарського суду для порушення справи про банкрутство;
  • представництво інтересів на засіданнях господарського суду;
  • підготовка та подання процесуальних документів в ході судового провадження в справі про банкрутство;
  • супроводження ліквідації на всіх етапах банкрутства. 

Базова вартість послуги становить 16 000 грн.

У вартість послуг не входять офіційні платежі та інші додаткові платежі.

Для початку співпраці з надання даної послуги нам необхідно надати:

  • всі установчі документи;
  • інформацію про вікриті рахунки в установах банків та наявності коштів;
  • інформацію про наявність майна (в тому числі яке перебуває під заставою);
  • документи, що підтверджують безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника, які сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, що не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Дізнайтеся подробиці, скориставшись контактними даними, вказаними на сайті. Спеціаліст нашої компанії проконсультує Вас та допоможе прийняти оптимальне рішення.

Source: http://jurkomplex.com.ua/likvidatsiya/likvidatsiya-shlyakhom-bankrutstvaLeave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed