переклад документів київ

Переклад документів київ

Шукайте інформацію за фразою "переклад документів київ"?

Ми допоможемо Вам!


Відео по фразі переклад документів київ

Що Ви можете знайти на YouTube:

Курси англійської для дорослих переклад документів Рівне ціни за доступними цінами

Статті по фразі переклад документів київ

Які статті можна знайти на Google по фразі переклад документів київ:

Пере́клад

«Знати багато мов — значить мати багато ключів до одного замка.»

Вольтер

Форми перекладу[ред. • ред. код]

Розрізняють такі форми перекладу:

 • усний (послідовний і синхронний, з аркуша),
 • письмовий,
 • опосередкований (здійснений не з оригіналу, мовою якого перекладач не володіє, а з посередника — перекладу цього тексту на третю мову),
 • авторизований — переклад, переглянутий і схвалений автором або зроблений за згодою автора,
 • автоматичний (машинний),
 • Реферативний переклад.

Мистецький (художній) переклад — це відтворення літературного тексту засобами іншої мови з якомога повнішим збереженням його мистецьких якостей.

Усний переклад[ред. • ред. код]

Незважаючи на істотні відмінності між окремими видами усного перекладу, є щось загальне для всіх них. Тому ми спочатку розглянемо ті якості, якими повинен володіти усний перекладач незалежно від того, який вид усного перекладу він виконує. Сюди перш за все слід віднести знання найбільш частих, споживаних перекладацьких відповідностей і автоматизований навик їх вживання.

Одним з найвідоміших положень методики викладання іноземних мов є положення про те, що достатньо міцне запам'ятовування мовних одиниць і моделей забезпечується шляхом неодноразового їх повторення. Природно, що на заняттях по перекладу найвигіднішим є багатократне вживання мовних одиниць, що підлягають засвоєнню, і конструкцій в перекладацьких вправах, що дозволяли одночасно тренувати весь комплекс перекладацьких умінь і навичок. Проте при цьому в міру можливості слід уникати монотонності.

Суть системи перекладацьких вправ, в ході яких вводяться і закріплюються перекладацькі відповідності, зводиться до того, що на матеріалі одних і тих же текстів, що містять найбільш споживану лексику, здійснюються різні види перекладу стільки разів, скільки необхідно для достатньо твердого засвоєння міжмовних відповідностей. Монотонність долається шляхом постановки щоразу іншого завдання. Як приклад можна запропонувати таку схему.

Даються два паралельні тексти: початковий текст і його переклад, з якими проводиться наступна робота:

 • студентам пропонується виписати з них перекладацькі відповідності, або невідомі їм, або відомі, але такі, що не вживаються активно;
 • пропонується перекласти іноземний текст на українську мову (на слух абзацно-фразовим способом або ж послідовно з скороченим записом);
 • пропонується виконати переказ іноземного тексту на іноземній мові за допомогою системи скороченого перекладацького запису (можна з використанням списку відповідностей, складеного на першому етапі);
 • пропонується перекласти іноземною мовою український текст послідовно з скороченим записом (при цьому також може бути дозволено використовувати список відповідностей);
 • переклад тексту на іноземну мову виконується абзацно-фразовим способом:
 • переклад тексту з української мови на іноземну виконується синхронно або напівсинхронно. Темп невисокий, варіюється викладачем (так званий навчально-синхронний переклад, мета якого — відпрацювання «автоматизованого» навику вживання перекладацьких відповідностей)

Описана система вправ приводиться лише як зразок. Вона може бути змінена і доповнена шляхом включення в неї інших видів робіт, і зокрема таких, як письмовий переклад з української мови на іноземну, письмовий переклад на слух (перекладацький диктант) з української на іноземну тощо.

Ще краще, якщо робота проводиться над різними текстами, але які містять одну і ту ж лексику (що підлягає засвоєнню). Проте це вимагає дуже трудомісткої попередньої роботи, що часто є неекономічною, оскільки багато які (суспільно-політичні) тексти дуже швидко втрачають актуальність і життя вимагає використання на заняттях нових, свіжих матеріалів. Як інша перекладацька вправа на введення і закріплення перекладацьких відповідностей можна рекомендувати перекладі повтореннями.

Суть цієї вправи полягає в наступному. Береться невеликий текст українською мовою, один із студентів, прочитавши вголос перше речення, перекладає його усно. Інші мають право вносити виправлення і пропонувати свої варіанти. Викладач визначає оптимальний варіант. Студент, якого викликали першим, повторює відібраний викладачем варіант. Наступний студент, перш ніж читати друге речення, повторює переклад першого речення. Третій студент повторює найкращі варіанти перекладу перших двох фраз і так далі. Відповідно, студент, якого викликали для перекладу останнього речення, починає повторення з самого початку вправи. На закінчення один зі студентів знов робить переклад всієї вправи. В аудиторії ніяких записів не ведеться, а додому задається письмовий переклад вправи, який на наступному занятті перевіряється групою. Переклад з повтореннями використовується тільки на ранньому етапі навчання, оскільки для нього характерна відсутність самостійності у студентів.

В цілях введення і закріплення перекладацьких відповідностей використовуються також так звані двотактні і чотиритактні вправи.

Іншою вимогою до усного перекладача є уміння без напруги сприймати на слух іншомовну мову. Для розвитку цього навику може бути рекомендований письмовий переклад звукозапису.

Перевага цієї вправи в тому, що вона проводиться у позааудиторний час у вигляді самостійної роботи відповідно до індивідуального темпу засвоєння студента, крім того, студенти мають можливість поступово навчитися слухати людей з різною манерою говору, різною вимовою.

Ще одна якість, необхідне у всіх видах усного перекладу, — володіння технікою усної мови. Перекладач повинен володіти правильною дикцією, уміти інтонаційно правильно оформляти вислів і говорити досить голосно. Мають рацію ті, хто стверджує, що усний перекладач має бути професійним оратором.

Усний перекладач організовує свою мову у досить складних, часом екстремальних, умовах. Структура його мови не може володіти такою ж точністю, як текст письмового перекладу. Проте мова перекладача повинна справляти на слухачів враження досить добре оформленої мови.

Для вдосконалення техніки усної мови рекомендується використовувати вправи на перефразування (що виконуються, як правило, усно із зоровою опорою): студентам пропонуються українські, а пізніше іншомовні пропозиції, які вони повинні переформулювати. При цьому може бути вказано, з якого слова починається перефразовування (у початковій пропозиції це слово підкреслюється). При перефразовуванні допускаються лексичні заміни, додавання, розбиття однієї фрази на декілька. При цьому сенс початкової пропозиції має бути збережений.

Якістю, необхідною усному перекладачеві, є також хороша оперативна пам'ять — уміння утримувати в пам'яті початковий текст (або його сенс) доти, доки він не буде перекладений.

Письмовий переклад[ред. • ред. код]

Письмовий переклад має свої особливості:

 • По-перше він жорстко не прив'язаний до трансформаційної або денотативної моделі. Скажімо, не такою ж мірою, як усний послідовний, де чітко вимальовується денотативна модель, чи синхронний, в якому переважають трансформації. Перекладаючи письмово, перекладач користується як прямими міжмовними трансформаціями, так і застосовує вільну інтерпретацію смислу вихідного тексту.
 • По-друге, переважання тієї чи іншої моделі перекладу пов'язане з жанром тексту оригіналу і його стилем чи, радше, з тим, в якій мірі можливі прямі відповідності між мовним оформленням смислу у вихідній мові і мові перекладу.

Точність перекладу[ред. • ред. код]

Ступені наближення до оригіналу[ред. • ред. код]

Існують неоднакові ступені наближення до оригіналу, різні типи «присвоєння» іншомовних текстів

 • власне переклад,
 • переспів,
 • адаптація,
 • переробка тощо,

Посередництво[ред. • ред. код]

Критерії точності перекладу[ред. • ред. код]

Засоби[ред. • ред. код]

Батька свого спогадай, до богів подібний Ахілле! Так же, як я, стоїть він на старості скорбнім порозі. Може, в цю саму хвилину сусіди йому учиняють Утиски й нікому ту небезпеку й біду відвернути.

Відмінності у перекладах[ред. • ред. код]

Відмінність підходів і тенденцій в історії перекладу особливо помітна, якщо зіставити перекладні версії одного й того ж твору. Низка таких перекладних версій творить серію, що й відрізняє переклад від оригіналу, який має унікальний характер.

Лакуни[ред. • ред. код]

Український переклад[ред. • ред. код]

Середньовіччя[ред. • ред. код]

Перша школа слов'янського мистецтва перекладу, започаткована монументальними працями Костянтина, Мефодія та їх учнів, характеризується багатьма рисами, які є спільні для всього європейського Середньовіччя, а саме:

 • переклад здійснювався на мову-посередницю (латину в Західній Європі й старослов'янську — у Східній),
 • перекладні тексти тієї епохи (навіть хроніки чи наукові трактати) ритмізовані, для них притаманна технічна викінченість і насиченість найскладнішими засобами поетичного перекладу,
 • імена тодішніх перекладачів залишилися здебільша невідомі[4].

XV–XVIII[ред. • ред. код]

Романтизм[ред. • ред. код]

Пізніші переклади[ред. • ред. код]

Сучасний переклад[ред. • ред. код]

У сучасних дослідженнях сформувалося бачення двох течій в історії українського перекладу.

Перекладацькі спілки[ред. • ред. код]

 • Міжнародна федерація перекладачів (фр. FIT) проголосила у 1991 році 30 вересня (День Святого Ієроніма, що традиційно вважається святим оборонцем перекладачів) Міжнародним днем перекладача.
 • Міжнародна асоціація конференц-перекладачів (англ. International Association of Conference Interpreters (AIIC)).

Див. також[ред. • ред. код]

Вікіцитати містять висловлювання на тему: Переклад
 • Апостиль
 • Автоматизований переклад
 • Машинний переклад
 • Пам'ять перекладів
 • Постредагування
 • Спецрозділи перекладу
 • Перекладна література

Примітки[ред. • ред. код]

Посилання[ред. • ред. код]

 • Асоціація перекладачів України
 • Теорія і практика перекладу. Тексти лекцій
 • Міжнародна асоціація конференц-перекладачів
 • Безкоштовний онлайн-переклад
 • Програма-перекладач на google
 • ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Література[ред. • ред. код]

 • Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: в 2 частинах, частина 1. Лекційний курс: Навчальний посібник — Львів, 2007. — стор. 67—76
 • Дима А. Принципи сравнительного литературоведения. — Москва, 1977. -С. 131–137.
 • Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературм. — Москва, 1979.-С. 159–172.
 • Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник для студентів. — Київ: Юніверс, 2003. — 280 с.
 • Лановик 3. Художній переклад як проблема компаративістики // Літературознавча компаративістика. — Тернопіль, 2002. — С. 256–271.
 • Лановик М. Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму літературознавчих теорій // Літературознавча компаративістика. — Тернопіль, 2002. — С. 272–309.
 • Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. — Київ: Дніпро, 1995. — С. 5—38.
 • Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу // журнал «Всесвіт», Київ: 2006–2009 (Частини 1—6)[1]
 • ↑ Нариси з історії українського перекладу Михайла Москаленка доступні в електронному вигляді, див.
 • Частина 2: електронна версія
 • Частина 3: [1]
 • Частина 4: [2]
 • Частина 5: [3]
 • Частина 6: [4]

Source: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL

Source: http://byuro-perevodov.com.ua/ua/privacy-policy/Картинки по фразі переклад документів київ

Які картинки можна знайти в Google Images по фразі переклад документів київ:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed