регистрация предприятия

Регистрация предприятия

В России существует более 30 организационно-правовых форм или видов некоммерческих организаций, созданных специально для реализации различных категорий целей таких НКО. Некоторые из них имеют схожие функции, но применяются в разных случаях.

 

Как безошибочно подобрать организационно-правовую форму некоммерческой организаций при создании юридического лица?

Эту и другую информацию по регистрации НКО вы сможете найти здесь:

Source: https://bizur.ru/predprinimatelu/registratsiya-uridich-licaСмотреть видео про регистрация предприятия

Делай бизнес. Регистрация бизнеса. GuberniaTV

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира българското национално участие в специализираната Международна изложба за индустриални технологии и оборудване HANNOVER MESSE 2016, която ще се проведе в периода 25-29.04.2016, гр. Хановер, Германия.

HANNOVER MESSE 2016 е най-голямaтa международна изложба в света за индустриални технологии, която се провежда ежегодно от 1947 г. На изданието през 2015 г. участие са взели 6 484 изложители от 69 страни на обща изложбена площ от 398 400 кв.м., като посетителите са били над 216 646 от цял свят.

Основните представени групи стоки в изложбата са: металообратване и машиностроене, компоненти и резервни части за машини, индустриална автоматизация, енергия, мобилни и дигитални технологии, снабдяване и оборудване, индустриални екологични технологии, вятърна енергия, технологии за обработка на повърхности и др.

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд от 150 кв.м.Агенцията ще финансира частичноучастието на български фирми на HANNOVERMESSE2016, в рамките на оборудван национален щанд,като поема 80%от следнитеразходина всяка фирма участник:

– изложбена площ;

– цялостно изграждане на конструкцията на националния щанд, национална идентификация и/или склад и складово оборудване;

– регистрационни и/или медийни такси;

– едно работно място (маса, столове, подово покритие, осветление, надпис с името на фирмата)

– консумативи (ток, почистване, вода и/или др.).

Агенцията ще окаже пълно съдействие при подготовката на документите за регистрация и участие в изложбата.

Фирмите участници в изложбата следва да поемат всички други разходи като:

– възстановяване към ИАНМСП на 20 % от платената сума от ИАНМСП за направените разходи за националния щанд;

– заявеното допълнително оборудване;

– транспортирането и обработката на мостри;

– разходите по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни) се заплащат от фирмата изложител и др.;

– застраховка на представителите на предприятието и експонатите.

Право на участие в международен панаир/специализирана изложба имат предприятия, които:

 1. Отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия /ЗМСП/, не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, нямат публични задължения към държавата съгласно чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и отговарят на браншовата насоченост на проявата;
 2. Не участват за собствена сметка в конкретния международен панаир/специализирана изложба;
 3. Имат регистрация на Националния експортен портал – www.export.government.bg;
 4. Имат поне една приключила финансова/данъчна година (условието се отнася за нововъзникнали МСП);
 5. За последните две приключили финансови години имат положителен финансов резултат различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП);
 6. В случай, че не са производители на български продукти, имат сключен договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител;
 7. Предприятията могат да бъдат подпомагани за участие в международен панаир/ специализирана изложба не повече от три пъти за съответен бранш;
 8. Свързани предприятия по смисъла на ЗМСП имат право да участват едновременно, на една и съща проява, само в случай, че всички те са производители на различни български продукти/услуги.
 9. Документи на предприятия, постъпили в деловодството на ИАНМСП до три работни дни след обявения краен срок за кандидатстване за участие в панаира/ изложбата, се разглеждат и допускат до класиране при наличие на изложбени площи или отказ на класиран участник.
 10. При наличие на свободна площ, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки/договори, до участие ще бъдат допускани предприятия, участвали три или повече пъти на международен панаир/ специализирана изложба.
 11. При наличие на свободна площ, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки до изтичане на срока за кандидатстване, до участие ще бъдат допускани предприятия, които не отговарят на изискванията по т.2 до т.5.
 12. При недостатъчен брой МСП за оптимално запълване на общия български щанд, до участие се допускат и Предприятия, които не отговарят на изискванията по т.1 с изключение на тези, които имат публични задължения към държавата. В този случай предприятието заплаща пълния размер на извършените от ИАНМСП за неговото участие разходи.

 

Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи

Заявка за участие

Договор за участие

Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения

Декларация за получените минимални помощи

Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници

Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП)справка(Указания за попълване);

Копие от „Отчет за приходите и разходите

Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител

Правила за поведение

След одобрение на предприятията за участие в международната специализирана изложба/панаир, ИАНМСП изпраща уведомително писмо заедно с фактура за частично възстановяване на извършените от агенцията разходи и екземпляр на двустранно подписания договор.

За допълнителна информация може да се обръщатекъм г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел МИПЧ, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail:[email protected].

в срок до 12 февруари 2016 г

 •  Лично деловодството на ИАНМСП с входящ номер или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 12.02.2016 г на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или
 • С електронен подпис, на следния електронен адрес: [email protected].

Source: http://www.sme.government.bg/?p=31072Больше информации про регистрация предприятия

Добре дошли!

За Клуб Investor.bg

Клуб Investor.bg е клубът на всички, които се интересуват от актуалните теми в света на бизнеса и тяхното развитие. В рамките на клуба, от 2007 г. насам, са проведени редица събития с дискусионен характер в областта на финансовите и капиталовите пазари, агробизнеса, пазара на имоти, предприемачеството, здравеопазването и др.Source: http://www.investor.bg/club/Картинки про регистрация предприятия из Google, Bing

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed